کمپرسور همگام صنعت ایستا اهواز 002

کمپرسور

  • کمپرسور مدل HCL-S 515
  • کمپرسور مدل HCL-S 1630
  • کمپرسور مدل HLC-S 2029
  • ظرفیت از am3⁄hr 515 تا am3⁄hr 2029 
  • سرعت دورانی از rpm 740 تا rpm1480
  • فشار خروجی از Kpsi 1300 تا Kpsi 400 

توضیحات تکمیلی

کمپرسور

کمپرسور های تولیدی شرکت همگام صنعت ایستا اهواز که توسط این شرکت مهندسی معکوس و در نهایت بومی سازی شده اند جزو تجهیزات پیچیده مورد نیاز صنایع نفت و پتروشیمی می باشند.

این تولیدات شامل کمپرسور مدل HCL-S 515 با ظرفیت am3⁄hr 515 ، سرعت دورانی rpm1480 ، فشار خروجی Kpsi 1300 و رینگ مایع H2SO4 ، کمپرسور مدل HCL-S 1630 با ظرفیت am3⁄hr 1630 ، سرعت دورانی rpm 980 ، فشار خروجی bar 1,9 و رینگ مایع ODCB، کمپرسور مدل HLC-S 2029 با ظرفیت am3⁄hr 2029 ، سرعت دورانی rpm 740 ، فشار خروجی Kpsi 400 و رینگ مایع H2SO4 ، کمپرسور مدل HLC-S 5596 با ظرفیت am3⁄hr 5596 ، سرعت دورانی rpm 720 ، فشار خروجی Kpsi 720 و رینگ مایع ODCB