برخی از پروژه ها و خدمات انجام شده توسط همگام صنعت ایستا اهواز

ردیف شماره درخواست عنوان پروژه کارفرما
 شماره قرارداد
1 3/98/096 ساخت یک دستگاه سانتریفیوژ واحد Spvc شرکت پتروشیمی اروند
2 38-106-2/1345 ساخت یک دستگاه سانتریفیوژ واحد HDPE شرکت پتروشیمی مارون
3 9900292 ساخت سانتریفیوژ دکانتر Tomoe شرکت پتروشیمی شهید تندگویان
4 9818799 ساخت سانتریفیوژ دکانتر واحد CF شرکت پتروشیمی شهید تندگویان
5 33-06-990120 تعمیرات اساسی و ساخت قطعات یدکی 8 دستگاه سانتریفیوژ دکانتر شرکت ملی حفاری
6 33-06-960036 تعمیرات اساسی و ساخت قطعات یدکی 5 دستگاه سانتریفیوژ دکانتر شرکت ملی حفاری
7 9834137 ساخت Screw Conveyor Decanter شرکت پتروشیمی شهید تندگویان
8 9818999 ساخت کامل گیربکس دکانتر افقی واحد PTA شرکت پتروشیمی شهید تندگویان
9 9640069 ساخت و تعمیرات اساسی دکانتر واحد CF شرکت پتروشیمی شهید تندگویان
10 9932128 ساخت قطعات یدکی یکساله دکانترهای عمودی Tomoe شرکت پتروشیمی شهید تندگویان
11 9832254 ساخت قطعات یدکی یکساله دکانترهای افقی Tomoe شرکت پتروشیمی شهید تندگویان
112 9832225 ساخت قطعات Feed Tube دکانترهای افقی شرکت پتروشیمی شهید تندگویان
13 9832230 ساخت Tension Bar دکانترهای افقی شرکت پتروشیمی شهید تندگویان
14 9630284 ساخت قطعات دکانتر افقی PTA2 شرکت پتروشیمی شهید تندگویان
15 9630038 ساخت Spline Shaft  دکانتر TOMOE شرکت پتروشیمی شهید تندگویان
16 9830522 ساخت Spline Shaft  دکانتر CF شرکت پتروشیمی شهید تندگویان
17 9832222 ساخت CF Spare Parts شرکت پتروشیمی شهید تندگویان
18 9832221 Bearing for Decanter شرکت پتروشیمی شهید تندگویان
19 9832232 ساخت قطعات فنری سانتریفیوژ دکانتر های افقی شرکت پتروشیمی شهید تندگویان
20 9832237 ساخت قطعات یدکی سانتریفیوژ دکانتر های افقی شرکت پتروشیمی شهید تندگویان
21 9834139 ساخت Feed Tube های دکانتر CF شرکت پتروشیمی شهید تندگویان
22 9840031 Alfa Laval Spare Partsساخت شرکت پتروشیمی شهید تندگویان
23 9801222 بازسازی گیربکس سانتریفیوژ دکانتر شرکت پتروشیمی شهید تندگویان
24 9818518 بازسازی گیربکس سانتریفیوژ دکانتر شرکت پتروشیمی شهید تندگویان
25 9834048 Alfa Laval Spare Partsساخت شرکت پتروشیمی شهید تندگویان
26 9834043 Bearing for Decanter شرکت پتروشیمی شهید تندگویان
27 9931749 ساخت Rear Conveyor for Decanter شرکت پتروشیمی شهید تندگویان
28 9720256 ساخت قطعات یدکی Decanter شرت پتروشیمی فجر
29 9800401 سانتریفیوژ دکانتر واحدsever oily water شرکت پالایش نفت تهران